Algemene Voorwaarden Lakeside SUP

Algemene voorwaarden Lakeside SUP te Amersfoort

 • Huur en/of deelname is te allen tijde geheel op eigen risico.
 • Huurder/deelnemer is in bezit van tenminste zwemdiploma A en een WA verzekering.
 • Bij verhuur is tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht. Zonder identiteitsbewijs kunnen wij helaas geen materiaal meegeven.
 • Verhuur vanaf 16 jaar, anders onder begeleiding van tenminste 1 volwassene. Kinderen vallen te allen tijde geheel onder de verantwoording van de ouders/of diens verzorgers/begeleiders.
 • Lakeside SUP levert Supboard, veiligheidsleash, peddel, pomp en tas (hierna genoemd: het materiaal) en wij verwachten dat iedereen zorgvuldig met het door ons aangeleverde materiaal omgaat.
 • Het materiaal dient te allen tijde voor zonsondergang terug te zijn bij Lakeside SUP, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 • Het meenemen van het materiaal buiten het gebied van Amersfoort Vathorst is alleen toegestaan indien hiervoor expliciet toestemming is gegeven.
 • De huurder/deelnemer dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen. Huurder/ deelnemer dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Geef boten te allen tijde voorrang.
 • Deelname geschied geheel op eigen risico. Lakeside SUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade of gevolgschade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een supboard en/of deelname aan een sup tocht bij Lakeside SUP.
 • U vrijwaart Lakeside SUP voor ieder vorm van schade, schade die u toebrengt aan derden daaronder begrepen.
 • Huurder/deelnemer zal het materiaal zonder schriftelijke toestemming van Lakeside SUP in gebruik niet afstaan, noch geheel noch gedeeltelijk. Al het materiaal dient na de huurperiode in dezelfde staat terug te worden geven.
 • Bij diefstal, verlies of schade is de huurder aansprakelijk voor alle schade en daaruit voortvloeiende kosten. Laat de sup dus nooit ergens onbeheerd achter.
 • Huurder/deelnemer is bereid door hem/haar aangerichte schade aan personen, goederen en/of andere zaken, door zijn/haar toedoen, aangericht op en rondom de route te vergoeden.
 • Huurder/deelnemer is tevens in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder/deelnemer volledig aansprakelijk voor (gevolg) schade, kosten die Lakeside SUP moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan Lakeside SUP.
 • Wanneer u schade aan het materiaal constateert voordat u gaat suppen, dan dient u dit te melden.
 • Indien het materiaal vuil wordt achtergelaten door de huurder/deelnemer, dan is deze een bedrag van tenminste EUR 25,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
 • Aan het einde van de huurperiode of sup tocht zal deelnemer het materiaal bij Lakeside SUP inleveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij/zij het materiaal ter beschikking gesteld heeft gekregen.
 • Huurder/deelnemer zal geen afval in het water gooien/achterlaten.
 • Huurder/deelnemer dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden.
 • Aangezien wij door een natuurgebied kunnen suppen is de volgende bepaling in verband met de wet natuurbescherming opgenomen: het is verboden beschermde vogels en dieren te doden, te verwonden of te ontrusten. Tevens mogen de nesten of verblijfplaatsen niet verstoord of de eieren uit de nesten weggenomen of beschadigd worden. Bij het niet naleven kan Lakeside SUP niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Lakeside SUP wijst expliciet op het gevaar bij het op- en afstappen van het supboard dat altijd op knieën dient te gebeuren. En de huurder/deelnemer wordt er tevens op gewezen dat het materiaal van het supboard in de zomer zeer warm/heet kan worden, waardoor het supboard niet te hard opgepompt dient te worden en op de kant zoveel mogelijk in de schaduw gestald dient te worden. Voor schade die hierdoor ontstaat kan de Lakeside SUP niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Lakeside SUP gaat ervan uit dat u in goede gezondheid verkeert. Het is niet toegestaan deel te nemen aan een activiteit als u langer dan 20 weken zwanger bent, last heeft van nek- of rugklachten, kortademig bent, hartproblemen heeft of hebt gehad, u een erg slechte conditie heeft, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol bent of lijdt aan geestelijke en/of lichamelijke gebreken en/of lichamelijke gebreken of aandoeningen.
 • In geval van calamiteiten dient huurder/deelnemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Lakeside SUP.
 • Mocht de deelnemer de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient hij/zij Lakeside SUP hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen om hiervoor in overleg te treden.
 • Bij inleveren van het materiaal 10 minuten later dan de gehuurde tijd, zijn wij genoodzaakt het opvolgende halve huur in rekening te brengen.
 • Bij annulering van een reservering zijn annuleringskosten verschuldigd: bij annulering binnen 24 uur van de gereserveerde tocht of huur zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor het geval er minder deelnemers aan een groepsactiviteit verschijnen dan waarvoor u hebt gereserveerd. Er dient dan voor de niet-verschijnende personen betaald worden.
 • Bij slecht weer, stevige regenbuien of onweer gaan we niet het water op. U krijgt dan de mogelijkheid om zonder meerkosten een andere dag te bespreken. Onder slecht weer verstaan wij: langer dan een uur voorspelde regen, temperatuur lager dan 10 graden, onweer/bliksem en storm vanaf windkracht 5.
 • Het maken van reserveringen voor de huur van één of meer sup boards en/of het aanmelden voor een sup tocht is mogelijk door online te reserveren op de website, per e-mail, telefonisch of per SMS. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door Lakeside SUP, via Internet, per e-mail, telefoon of SMS.
 • Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vooraf door overboeking naar onze bankrekening of contant voorafgaande aan de huur of sup tocht.
 • Strippenkaarten zijn geldig voor de periode van 1 jaar.
 • Lakeside SUP kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en het materiaal onmiddellijk terugnemen, indien huurder/deelnemer zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder/deelnemer is ook dan verplicht de huurprijs, of deelnameprijs te voldoen.
 • De deelnemer geeft toestemming voor het gebruik maken van gemaakte foto’s en/of opnamen van hem /of haar op Facebook, Instagram en voor commerciële doeleinden en geeft toestemming om zijn / of haar e-mailadres te gebruiken voor nieuws en informatie over activiteiten van Lakeside SUP.
 • Bij klachten dient deelnemer binnen bekwame tijd de organisatie daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
 • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.