Lakeside SUP, suppen in Amersfoort en omstreken

PRIVACYREGLEMENT VAN LAKESIDE SUP

Lakeside SUP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. In dit Privacyreglement geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij bij altijd om ons enkele gegevens te verstrekken. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de klant.

PERSOONSGEGEVENS

Lakeside SUP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens ter beschikking stellen aan andere partijen, tenzij de wet dit vereist of wanneer u expliciet akkoord bent gegaan.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de ons verzoeken deze te wijzigen.
 • Indien u van mening bent dat Lakeside SUP niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit, aan ons kenbaar maken.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van cursisten en deelnemers worden door Lakeside SUP geregistreerd ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Om uw reservering/ boeking voor verhuur van materiaal, voor lessen en/ of aanmelding voor een evenement te kunnen vastleggen of een offerte te kunnen toesturen.
 • Om uw aanvraag te verwerken en uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst, of uw verzoek tot offerte.
 • Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services.
 • Voor plannings, offreer of facturatie doeleinden en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
 • Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen.
 • Veilgheid. Is de deelnemer oud genoeg, beschikt hij of zei over zwemdiploma’s.
 • Communicatie over de lessen.
 • U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.
 • Om inzicht te krijgen in hoe mensen bij ons terecht komen zodat wij onze PR daar op kunnen aanpassen

WELKE GEGEVENS VRAGEN WIJ AAN U?

Voor de bovenstaande doelstelling(en) moet Lakeside SUP de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer deelnemer
 • E-mail adres
 • Zwemdiploma’s
 • Hoe bent u bij ons terecht gekomen
 • Heeft u eigen materiaal
 • Welke maat wetsuit heeft u nodig
 • Welke maat surfschoenen heeft u nodig
 • Hoeveel SUP ervaring heeft u
 • Eventuele overige gegevens die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier

Uw persoonsgegevens worden door Lakeside SUP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij voor zolang de wettelijke termijn loopt bewaren.

FOTO’S EN SOCIAL MEDIA

Wij zullen zonder uw (of m.b.t. kinderen; de ouder of voogd) toestemming geen foto’s publiceren waarop u herkenbaar in beeld wordt gebracht.


ONLINE INSCHRIJVEN

Via de websites van Lakeside SUP kunt u online inschrijven. Uw gegevens komen zo in een online database.


NIEUWSBRIEF

Als u per mail informatie opvraagt, voegen wij uw mail adres toe aan onze mailing lijst. U kunt zich hier ten alle tijde voor uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.


HET IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEK

Lakeside SUP gebruikt Google Analytics met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Hiermee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.


GOOGLE ANALYTICS EN COOKIES

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

Cookies zijn kleine bestanden die door de browser op een computer of toestel worden opgeslagen om bepaalde informatie op te slaan. De Cookies maken het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en onze website(s) te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren - dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de website(s).

Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html.


ANDERE WEBSITES

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partner, You Tube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de website van Lakeside SUP. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.


BEVEILIGING

Lakeside SUP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord, er aanwijzingen zijn van misbruik of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.


INZAGERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon genoemd onderaan dit document. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.


RECTIFICATIERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon genoemd onderaan dit document. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


HEEFT U NOG VRAGEN?

Wij van Lakeside SUP zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement nog vragen heeft hierover dan kunt u via de contactgegevens onder aan dit document contact met ons opnemen.


GEGEVENS VAN LAKESIDE SUP

 • Bedrijfsnaam: Lakeside SUP
 • Eigenaar: Isabella Diederich
 • Post adres: Markenhaven 56, 3826 AC Amersfoort
 • Telefoonnummer: 06 - 438 50 710
 • Mail adres: info@lakesidesup.nl
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 63251574

Datum opmaak privacyreglement: 2 juni 2018